អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចុងសប្តាហ៏

    «ឱ! ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ! សូម​ប្រទាន​ចិត្ត​គំនិត​ដែល​មាន​ស្មារតី​មូល នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ជុំ​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​រាស្ត្រ​ទ្រង់​នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ។»​​​ (Matthew Westerholm) More