អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​គ្មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​គ្មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ដក​ដង្ហើម កម្រើក គិតពិចារណា មាន​អារម្មណ៍ ឬ​ក៏​និយាយ​បាន​ឡើយ»។ (John Piper) More