អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឯ​ការ​របស់​ព្រះ

    «ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ឆ្លើយ​ថា ឯ​ការ​របស់​ព្រះ គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ជឿ​ដល់​អ្នក​ដែល​ព្រះ​បាន​ចាត់​ឲ្យ​មក« (យ៉ូហាន ៦:២៩) អាន​បន្ថែម

  • in

    ចូរ​ពិចារណា​ស្នាដៃ​របស់​ព្រះ

    «ចូរ​ពិចារណា​ស្នាដៃ​របស់​ព្រះ ដ្បិត​របស់​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ងិចក្ងក់ នោះ​តើ​អ្នក​ណា​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រង់​វិញ​បាន» (សាស្ដា ៧:១៣) អាន​បន្ថែម