អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់

  «អំណរ​របស់​យើង​មិន​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន»។ (Jon Bloom) More

 • in

  ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​រចនា​ចិត្ត​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ»។ (Jon Bloom) More

 • in

  ព្រះយេស៊ូវ​បានសន្យា

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សន្យា​ចំពោះ​យើង​ថា ប្រសិនបើ​យើង សូម រក និង​គោះ នោះ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប ព្រះ​វរបិតា​របស់​យើង​នឹង​ប្រទាន​ឲ្យ​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ល្អ​ដល់​យើង​ជា​មិន​ខាន។» (Jon Bloom) More

 • in

  ផុស​ឡើង

  «ក្ដី​អំណរ​របស់​យើង​មិន​ផុស​ឡើង​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ។» (Jon Bloom) More