អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ទី​លាន​ចម្បាំង

  តើ​អ្វី​ដែល​ជា​បន្ទាយ​ដ៏​រឹង​មាំ​របស់​អារក្ស​សាតាំង​ដែល​ឃុំឃាំង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​របស់​មនុស្ស—បន្ទាយ​ដ៏​រឹង​មាំ​ដែល​យើង​កំពុង​ស្វែង​រក ដើម្បី​បំផ្លាញ​ចោល? ចម្លើយ​គឺ៖ គំនិត​ដែល​គេ​រិះគិត និង​គ្រប់​ទាំង​សេចក្តី​យ៉ាង​ខ្ពង់​ខ្ពស់។ តើ​សមរភូមិ​នេះ​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​នៅ​កន្លែង​ណា? គឺ​វា​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​ក្នុង​គំនិត​យើង។ អាន​បន្ថែម

 • in

  មិនត្រូវការឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំង

  «ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងនោះទេព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យធ្វើជាកម្លាំងរបស់លោកអ្នក។» (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់

  «អំណរ​របស់​យើង​មិន​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន»។ (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម

 • in

  ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​រចនា​ចិត្ត​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ»។ (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះយេស៊ូវ​បានសន្យា

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សន្យា​ចំពោះ​យើង​ថា ប្រសិនបើ​យើង សូម រក និង​គោះ នោះ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប ព្រះ​វរបិតា​របស់​យើង​នឹង​ប្រទាន​ឲ្យ​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ល្អ​ដល់​យើង​ជា​មិន​ខាន។» (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម

 • in

  ផុស​ឡើង

  «ក្ដី​អំណរ​របស់​យើង​មិន​ផុស​ឡើង​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ។» (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម