អត្ថបទថ្មីៗ

 • 09:05
  in ,

  ចូល​នគរ​ស្ថាន​សួគ៌

  ប្រសិន​បើ​ព្រះ​វរបិតា​រារាំង​បុត្រា​បុត្រី​របស់​ទ្រង់​មិន​ឲ្យ​ចូល​ស្ថាន​សួគ៌ នោះ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​ត្រូវ​តែ​បណ្ដេញ​រូប​អង្គ​ទ្រង់​ចេញ​ផ្ទាល់​ផង​ដែរ។ ព្រះ​វរបិតា​ដ៏​ល្អ​របស់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ទ្រង់​មិន​ធ្វើ​ដូច​នេះ​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​អាច​កាត់​ការ​បុត្រា​បុត្រី​របស់​ទ្រង់​ចោល​បាន​នោះ​ឡើយ។ More

 • in

  ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវការ​រៀន​បន្ថែម

  «យើង​នឹង​មិន​ឈាន​ដល់​ចំណុច​ដែល​ថា យើង​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវការ​រៀន​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ព្រះយេស៊ូវ​ឡើយ»។ (Mark Jones) More