អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បៀតបៀន​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​

    «ការ​បៀតបៀន​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួក​គេ​មាន​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ដ៏​ពិសេស​ជា​មួយ​ព្រះ​អម្ចាស់។» (GotQuestions) អាន​បន្ថែម