អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​បរិសុទ្ធ​បែប​វិជ្ជមាន

    តើ​លោក​អ្នក​ឃើញ​ដែល​ឬ​ទេ? ការ​ព្យាយាម​សង្វាត​ឲ្យ​បាន​បរិសុទ្ធ​ខាង​ឯ​ផ្លូវ​ភេទ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​គេច​ចេញ​ពី​អ្វី​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​ការ​សង្វាត និង​ការ​មាន​ចិត្ត​រីករាយ​ទៅ​ហ្នឹង​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត។ More