អត្ថបទថ្មីៗ

 • Trending

  in

  ការ​និយាយ​ដើម​គេ​ពណ៌នា​ច្រើន​ណាស់​អំពី​ខ្ញុំ

  ព្រះ​លោហិត​ទ្រង់​គឺ​ជា​សំបុត្រ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ចូល ដែល​ព្រះ​លោហិត​នោះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្រុមជំនុំ​មាន​ការ​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​ក្ដី​ស្រឡាញ់។ ការ​និយាយ​ដើម​អ្នក​ដទៃ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ក្រុមជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ។ More

 • in

  មាន​អំណាច​គ្រប់យ៉ាង

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​អំណាច​គ្រប់​យ៉ាង ហើយ​ទ្រង់​មាន​កម្លាំង​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ធ្វើ​អ្វី​ទាំងអស់។»​ (Grace Community Church) More