អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មកបម្រើ​គេវិញ

  «ឯ​កូន​មនុស្ស​ក៏​ដូច្នេះ​ដែរ​ គឺ​មិន​បាន​មក​ឲ្យ​គេ​បម្រើ​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​មក​បម្រើ​គេ​វិញ​ ទាំង​ប្រគល់​ជីវិត​ខ្លួន​ទុក​ជា​ថ្លៃ​លោះ​ដល់​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ផង»។​ ( ម៉ាថាយ​ ២០:២៨) More

 • ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យអស្ចារ្យ

  in

  របៀប​បម្រើ​និយោជក​អាក្រក់

  ចូរ​ឈប់​គិត​ជា​ចម្បង​ទៅ​លើ​និយោជក​របស់​លោក​អ្នក​ចុះ តែ​ចូរ​ធ្វើ​ការ​ថ្វាយ​ព្រះ​អម្ចាស់​វិញ។ More