អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​ជា​ថ្មី

  ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ពីព្រោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ការប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

  «ការ​ប្រកាស​ដំណឹងល្អ​មិន​គ្រាន់តែ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ផលផ្លែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជំនឿ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់កល្បជានិច្ច​ទៀត​ផង»។​ (Steven Lee) អាន​បន្ថែម

 • in

  ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ

  «ចូរ​ផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ពីព្រោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដំណឹងល្អ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។» (Steven Lee) អាន​បន្ថែម