អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ត្រាស់​ហៅ

    «ចូរ​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បញ្ជា​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ ចូរ​ធ្វើ​នៅ​កន្លែង​ដែល​ទ្រង់​បញ្ជា​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ធ្វើ ចូរ​ធ្វើ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ទ្រង់​បញ្ជា​លោក​អ្នក ចូរ​បន្ត​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ត្រាស់​ហៅ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​រហូត​ទាល់​តែ​ទ្រង់​ប្រាប់​ឲ្យ​ឈប់​ធ្វើ ហើយ​ចូរ​ធ្វើ​ការ​នោះ​ភ្លាមៗ។» (C.H. Spurgeon) More