អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ស្ត្រី​ដែល​គោរព​កោតខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    នាង​មិន​ភ័យ​ខ្លាច​នឹង​ផ្លូវ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ត្រាស់​ហៅ​ឲ្យ​នាង​ដើរ​នោះ​ឡើយ។ នាង​មិន​ភ័យ​ខ្លាច​នឹង​ការ​ឈឺថ្កាត់។ នាង​មិន​ភ័យខ្លាច​ថា អនាគត​របស់​នាង​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​នោះ​ទេ។ ហើយ​នាង​ក៏​មិន​ភ័យ​ខ្លាច​នឹង​សេចក្តី​ស្លាប់ ឬ​ជ្រលង​នៃ​សេចក្តី​ងងឹត​នោះ​ដែរ។ More