អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដើម្បី​លុប​បញ្ញត្តិ​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​យើង​ចោល

    ការ​ថ្លឹង​ថ្លែង​លើ​ទង្វើ​របស់​មនុស្ស​មាន​បាប​មិន​មែន​ជា​របៀប​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ។ កុំ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​ថា ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង​នាំ​ឲ្យ​យើង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​នោះ​ឡើយ ដ្បិត​មាន​តែ​ការ​រងទុក្ខ និង​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​សង្គ្រោះ​យើង​បាន។ More