អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    មិត្តភក្ដិ​ដែល​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ជឿ​

    យើង​ត្រូវ​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ពិត​ចំពោះ​បុគ្គល​ទាំង​នោះ ត្រូវ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​ការ​ស្រឡាញ់​ពិត​ចំពោះ​ពួក​គេ ពោល​គឺ​យើង​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ប្រាកដប្រជា​ចំពោះ​ប្រយោជន៍​របស់​ពួក​គេ។ More