អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រសើរ​លើស​ជាង

    ព្រះអង្គ​ប្រសើរ​លើស​ជាង​​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​នោះ​ឆ្ងាយ​ខ្លាំង​ណាស់ ហើយ​ទ្រង់​ថែម​ទាំង​គង់​នៅ​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច​ទៀត​ផង។ More