អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដំណឹងល្អ

    «ការ​ដែល​យើង​ជឿ​ថា ដំណឹងល្អ​គឺ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ជឿ​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់។» (D.A. Carson)
    More